امن کردن SQL Server

آموزش پایگاه داده


عرفان خان باباخانی

عرفان خان باباخانی

مدرس دورهای برنامه نویسی و پایگاه داده

اطلاعات دوره
مطالب این جلسه
لیست جلسات
یکی از مباحث بسیار مهم در بانک های اطلاعاتی، تنظیمات مربوط به امنیت در SQL Server است که به شما امکان مشخص کردن سطوح دسترسی در لایه های مختلف را می دهد. امنیت در SQL Server در سه سطح زیر انجام می شود:

 1. امنیت Server
 2. امنیت Database
 3. امنیت Object

در این قسمت از دوره آموزشی به بررسی مفاهیم اولیه امنیت در SQL Server و شیوه پیاده سازی مباحث امنیتی در آن خواهیم پرداخت. مطالبی که در این قسمت از آموزش در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد:

 1. آشنایی با مفهوم امنیت در SQL Server
 2. بررسی مفاهیم Authentication و Authorization و تفاوت آن ها
 3. بررسی مفاهیم Principles و Securables
 4. بررسی مفهوم Server Security و آشنایی با Logins و Roles و Permission ها در Server
 5. بررسی مفهوم Database Security و آشنایی با User ها و Role ها و Permission ها
 6. آشنایی با مفهوم Schema و کاربرد آن به صورت تئوری
 7. آشنایی اولیه با مفهوم Ownership Chaining در SQL Server
 8. نحوه ایجاد User ها و Group ها در Windows Server 2012
 9. نحوه ایجاد Login در SQL Server به صورت Windows Based و Local Login بوسیله Management Studio و دستور CREATE LOGIN در T-SQL
 10. آشنایی با Role ها، ایجاد کردن آن ها بوسیله Management Studio و T-SQL و مشخص کردن Permission ها برای Role ها
 11. نحوه اضافه کردن Login ها به Role های تعریف شده بوسیله Management Studio و T-SQL
 12. نحوه تعریف User برای Database ها و ایجاد ارتباط میان User و Login در محیط Management Studio و T-SQL
 13. آشنایی با Database Roles، ایجاد کردن Role ها و اضافه کردن User ها در یک Role مشخص
 14. آشنایی با مفهوم Orphaned User در SQL Server

مقدمه Sql Server 2019 Development
قسمت مقدمه
مقدمه Sql Server 2019 Development
00:01:31
آموزش نصب SQL Server
قسمت اول
آموزش نصب SQL Server
01:05:02
ایجاد بانک های اطلاعاتی
قسمت دوم
ایجاد بانک های اطلاعاتی
01:18:39
ایجاد جداول و انواع داده
قسمت سوم
ایجاد جداول و انواع داده
00:51:17
ایجاد روابط بین جداول
قسمت چهارم
ایجاد روابط بین جداول
01:04:02
 نکات تکمیلی ایجاد جداول
قسمت پنجم
نکات تکمیلی ایجاد جداول
00:41:18
ایجاد بانک فروشگاهی
قسمت ششم
ایجاد بانک فروشگاهی
امن کردن SQL Server
قسمت هفتم
امن کردن SQL Server
درج اطلاعات در جدول
قسمت هشتم
دستور INSERT INTO
آموزش دستور SELECT
قسمت نهم
آموزش دستور SELECT
آموزش دستور WHERE
قسمت دهم
آموزش دستور WHERE
آموزش دستور Order By
قسمت یازدهم
آموزش دستور Order By
آموزش دستور Update و Delete
قسمت دوازدهم
آموزش دستور Update و Delete
آموزش متغییر ها در SQL Server
قسمت سیزدهم
آموزش متغییر ها در SQL Server
جداول موقت SQL Server
قسمت چهاردهم
جداول موقت SQL Server
آموزش توابع کار با رشته ها
قسمت چهاردهم
آموزش توابع کار با رشته ها
آموزش توابع کار با تاریخ و زمان
قسمت پانزدهم
آموزش توابع کار با تاریخ و زمان
آموزش توابع ریاضی
قسمت شانزدهم
آموزش توابع ریاضی
آموزش توابع سیستمی و متا دیتا
قسمت هفدهم
آموزش توابع سیستمی و متا دیتا
آموزش توابع منطقی
قسمت هجدهم
آموزش توابع منطقی
آموزش تبدیل نوع داده
قسمت نوزدهم
آموزش تبدیل نوع داده
ایجاد اطلاعات نمونه
قسمت بیستم
ایجاد اطلاعات نمونه