آیین نامه دانشجویی

آیین نامه دانشجویی جهت اطلاع از قوانین و مقررات آموزشگاه برای دانشجویان محترم.