مقالات

مقالات مرتبط با دوره ها و دروس آموزشگاه را از این صفحه دنبال کنید .

مقدمه Sql Server 2019 Development

آموزش نصب SQL Server

ایجاد بانک های اطلاعاتی

ایجاد جداول و انواع داده

ایجاد روابط بین جداول

نکات تکمیلی ایجاد جداول

ایجاد بانک فروشگاهی

امن کردن SQL Server

درج اطلاعات در جدول

آموزش دستور SELECT

آموزش دستور WHERE

آموزش دستور Order By

آموزش دستور Update و Delete

آموزش متغییر ها در SQL Server

جداول موقت SQL Server

آموزش توابع کار با رشته ها

آموزش توابع کار با تاریخ و زمان

آموزش توابع ریاضی

آموزش توابع سیستمی و متا دیتا

آموزش توابع منطقی

آموزش تبدیل نوع داده

ایجاد اطلاعات نمونه