مقالات

مقالات مرتبط با دوره ها و دروس آموزشگاه را از این صفحه دنبال کنید .

دستورات کنسول و متغیرها

نوع های داده اولیه

عملگرهای زبان سی شارپ

دستورات کنترلی if else

دستورات کنترلی switch

حلقه for

حلقه while

آرایه ها و دستور foreach

آموزش زبان سی شارپ - آشنایی با متدها در زبان سی شارپ (بخش اول)

آموزش زبان سی شارپ - آشنایی با متدها در زبان سی شارپ (بخش دوم)

مقدمه برنامه نویسی شی گرا

آموزش برنامه نویسی شئ گرا در زبان سی شارپ - آشنایی با کلاس، اشیاء و فضاهای نام

آموزش برنامه نویسی شئ گرا در زبان سی شارپ - آشنایی با فیلدها و رفتارها

آموزش برنامه نویسی شئ گرا در زبان سی شارپ - آشنایی با Property ها

آموزش برنامه نویسی شئ گرا در زبان سی شارپ - آشنایی با سازنده ها و روش های ایجاد اشیاء

آموزش برنامه نویسی شئ گرا در زبان سی شارپ - وراثت یا Inheritance

آشنایی با مفهوم Polymorphism

کلاس های abstract و sealed

سازنده ها در وراثت، کلمه کلیدی protected و فیلدهای readonly

کلاس های static و partial و Extension Method ها

Reference Types و Value Types

آشنایی با کاربرد interface ها

مفاهیم Inversion of Control و Dependency Injection

Type Casting و انواع Cast ها

operator overloading و تعریف cast ها

مفاهیم boxing و unboxing

قابلیت Generics

نکات تکمیلی Generic ها، کلاس List و کلاس Dictionary

استثناء ها (Exceptions) و مدیریت خطاها