آموزش تبدیل نوع داده

پایگاه داده

آموزش تبدیل نوع داده

در قسمت های اولیه دوره آموزشی در مورد انواع نوع های داده در SQL Server صحبت کردیم وهمانطور که گفتیم زمانی که جدولی را داخل یک بانک ایجاد می کنید برای هر ستون یک نوع داده باید مشخص کنید. در SQL Server مبحثی به نام Type Casting وجود دارد که در مورد تبدیل نوع ها به یکدیگر می باشد. برای مثال، در SQL Server برای اعداد نوع های int یا bigint وجود دارد و برای نمایش رشته از نوع های char یا nvarchar استفاده می شود. ماهیت این نوع ها با یکدیگر متفاوت است، برای مثال، دستور زیر را اگر در محیط query editor اجرا کنید پیغام خطا دریافت خواهید کرد:

PRINT YEAR(GETDATE())   '/'

زیرا مقدار بازگشتی تابع year از نوع int بوده و رشته قابل تبدیل به عدد نیست. برای رفع این مشکل از تبدیل نوع ها یا Type Casting استفاده می کنیم . در این قسمت:
  1. تفاوت بین تبدیل نوع های Implicit و Explicit را بررسی می کنیم.
  2. با تابع CAST که یک تابع استاندارد SQL برای تبدیل نوع ها می باشد آشنا می شویم.
  3. تابع CONVERT و تفاوت های آن را با CAST بررسی خواهیم کرد.
  4. با نحوه Style دادن به خروجی تابع CONVERT آشنا خواهیم شد.
  5. تابع PARSE را بررسی کرده و تفاوت آن را با تابع CAST و CONVERT بررسی خواهیم کرد.