آموزش دستور WHERE

پایگاه داده

آموزش دستور WHERE

زمانی که قصد داریم از داده های داخل یک جدول کوئری بگیریم، در اکثر مواقع نیازی به تمامی رکورد های موجود در جدول نیست و این داده ها می بایست بر اساس یکسری شرط که تعیین می کنیم فیلتر شوند. در این قسمت با نحوه فیلتر کردن داده های خروجی در دستور SELECT و عبارت WHERE آشنا خواهیم شد. مباحثی که در این قسمت خواهید آموخت:
  1. آشنایی با ساختار اولیه عبارت WHERE
  2. عملگرهای قابل استفاده در عبارت WHERE برای فیلتر کردن اطلاعات
  3. آشنایی با BETWEEN برای فیلتر کردن اطلاعات بر اساس بازه مشخص شده
  4. آشنایی با IN و NOT IN برای فیلتر کردن اطلاعات بر اساس مجموعه ای از مقادیر
  5. نوشتن شرط های ترکیبی با استفاده از AND و OR
  6. آشنایی با عملگر LIKE برای فیلتر کردن ستون های رشته ای و شیوه های مختلف استفاده از این عملگر
  7. آشنایی با IS NULL و IS NOT NULL برای فیلتر کردن مقادیر ستون ها بر اساس NULL بودن و NULL نبودن