درج اطلاعات در جدول

پایگاه داده

درج اطلاعات در جدول

در قسمت های قبلی آموزش یاد گرفتیم که چگونه بوسیله قابلیت Edit All Rows در محیط Management Studio اقدام به درج اطلاعات در جداول کنیم. در این قسمت با دستور INSERT INTO آشنا خواهیم شد که امکان درج اطلاعات در جداول را بوسیله پنجره Query Editor به ما می دهد. دستور INSERT INTO قابلیت های زیادی در اختیار ما قرار می دهد که در این قسمت به بررسی شیوه های مختلف استفاده از این دستور خواهیم پرداخت. مطالبی که در این قسمت آموزش داده می شوند:
  1. آشنایی با ساختار کلی دستور INSERT INTO
  2. نحوه درج اطلاعات در یک جدول بوسیله دستور INSERT INTO
  3. درج اطلاعات بدون مشخص کردن لیست ستون های جدول
  4. درج اطلاعات برای ستون های مشخص به صورت گزینشی
  5. دلیل استفاده از کاراکتر N در ابتدای رشته ها برای درج در جداول
  6. نحوه درج چند سطر در یک جدول با یک دستور INSERT INTO
  7. درج n بار اطلاعات در جدول با یک دستور INSERT INTO
  8. نحوه درج اطلاعات در ستون های IDENTITY و آشنایی با دستور SET IDENTITY___INSERT [Table] ON/OFF
  9. نحوه گرفتن مقادیر درج شده در ستون های IDENTITY و COMPUTED بوسیله عبارت OUTPUT