ایجاد بانک فروشگاهی

پایگاه داده

ایجاد بانک فروشگاهی

در ادامه مباحث آموزشی SQL Server و با توجه با مطالبی که تا این لحظه یاد گرفتیم ساختار اولیه بانک اطلاعاتی را ایجاد خواهیم کرد. بانک اطلاعاتی ایجاد شده شامل بخش های زیر است:
  1. گروه بندی محصولات
  2. لیست محصولات
  3. جزئیات محصولات
  4. فاکتور فروش

بانک اطلاعاتی ایجاد شده در این بخش شامل ساختار اولیه مورد نیاز یعنی ایجاد بانک اطلاعاتی، ایجاد جداول و ستون ها و ایجاد رابطه میان جداول است که از این بانک اطلاعاتی در ادامه مباحث آموزش SQL Server استفاده خواهیم کرد. مطالبی که در این بخش مورد استفاده قرار گرفته اند:
  1. ایجاد بانک اطلاعاتی با دستور CREATE DATABASE
  2. ایجاد جداول با استفاده از دستور CREATE TABLE
  3. ایجاد رابطه ها میان جداول با استفاده از FOREIGN KEY ها
  4. ایجاد ستون های UNIQUE
  5. مشخص کردن مقادیر پیش فرض برای ستون ها
  6. وارد کردن اطلاعات برای جداول ایجاد شده با کمک محیط Management Studio