متغیر های #C در Razor

ای اس پی دات نت

متغیر های #C در Razor

متغییر ها، موجدیت های دارای نامی هستند که برای ذخیره کردن داده ها، استفاده می شوند.


متغییر ها

نام یک متغیر می بایست با حروف الفبا شروع شود.همچنین نمی بایست شامل فضای خالی و یا کاراکترهایی که از قبل استفاده شدند، باشند..
یک متغیر می تواند از یک type خاص باشد، که نشان دهنده نوع داده ای است که در آن ذخیره می شود. متغیرهای رشته ای، مقادیر رشته ای (مانند: "به داتوس تک خوش آمدید.") را ذخیره می کند، متغیرهای عدد صحیح مقداریر عددی (103) و متغیر های تاریخ مقادیر تاریخ را دخیره می کنند.
متغیرها با استفاده از کلمه کلیدی var یا با استفاده از نوع اعلام می شوند (اگر می خواهید نوع آن را اعلام کنید)، امامت . با این حال ASP.NET معمولا می تواند انواع داده ها را به صورت خودکار تعیین کند.

مثال

  

// Using the var keyword:
var greeting = "Welcome to W3Schools";
var counter = 103;
var today = DateTime.Today;

// Using data types:
string greeting = "Welcome to Datoostech";
int counter = 103;
DateTime today = DateTime.Today;
          
        


نوع داده

در زیر لیستی از انواع داده های رایج است:

نوع توضیحات مثال
int Integer (whole numbers) 103, 12, 5168
float Floating-point number 3.14, 3.4e38
decimal Decimal number (higher precision) 1037.196543
bool Boolean true, false
string String "Hello Datoostech", "Sahar"


عملیات ها

یک operator به ASP.NET می گوید چه نوع فرمانی را در یک عبارت استفاده کند. زبان C# از بسیاری از عملیات پشتیبانی می کند. در زیر لیستی از اپراتورهای رایج موجود است:

عملیات توضیح مثال
= اختصاص مقدار به یک متغیر i=6
+
-
*
/
اضافه کردن مقدار به متغیر
کم کردن یک مقدار از متغیر
ضرب یک مقدار در متغیر
تقسیم متغیر به یک مقدار
i=5+5
i=5-5
i=5*5
i=5/5
+=
-=
اضافه کردن یک مقدار
کم کردن یک مقدار
i += 1
i -= 1
== مساوی بودن. در صورت مساوی بودن true بر می گرداند. if (i==10)
!= نا مساوی بودن. در صورت مساوی نبودن true بر می گرداند. if (i!=10)
<
>
<=
>=
کوچکتر از
بزرگتر از
کوچکتر مساوی
بزرگتر مساوی
if (i<10)
if (i>10)
if (i<=10)
if (i>=10)
+ (اضافه کردن رشته ها (پیوند زدن "سلام" + "داتوس"
. نقطه. object را از method جدا می کند. DateTime.Hour
() پرانتز. گروه کردن مقادیر (i+5)
() پرانتز. پاس دادن پارامتر ها x=Add(i,5)
[] براکت به مقادیر موجود در آرایه ها یا مجموعه ها دسترسی پیدا می کند. name[3]
! نیست. برعکس کردن درست یا غلط. if (!ready)
&&
||
"و" منطقی
"یا" منطقی
if (ready && clear)
if (ready || clear)

Method Description Example
AsInt()
IsInt()
Converts a string to an integer. if (myString.IsInt())
  {myInt=myString.AsInt();}
AsFloat()
IsFloat()
Converts a string to a floating-point number. if (myString.IsFloat())
  {myFloat=myString.AsFloat();}
AsDecimal()
IsDecimal()
Converts a string to a decimal number. if (myString.IsDecimal())
  {myDec=myString.AsDecimal();}
AsDateTime()
IsDateTime()
Converts a string to an ASP.NET DateTime type. myString="10/10/2012";
myDate=myString.AsDateTime();
AsBool()
IsBool()
Converts a string to a Boolean. myString="True";
myBool=myString.AsBool();
ToString() Converts any data type to a string. myInt=1234;
myString=myInt.ToString();