خواص جدید کنترل ها در HTML 5

اچ تی ام ال

خواص جدید کنترل ها در HTML 5

خاصیت autocomplete

خاصیت autocomplete تعیین می کند که آیا کنترل باید قابلیت پر شدن خودکار داشته باشند یا خیر . هنگامی که یک کنترل قابلیت پر شدن خودکار دارد ، مرورگر بصورت اتوماتیک مقادیر آنها را بر حسب مقادیری که قبلا کاربر وارد نموده است ، پر می کند . هنگامی که کاربر شروع به تایپ در کنترل می کند ، مرورگر مقادیر قبلی که وی وارد نموده است را در یک کادر نمایش می دهد و می تواند از آنها یکی را انتخاب کند .

این خاصیت در حالت پیش فرض خاموش است و در کنترل های زیر کار می کند :

text | search | url | password | date | range | email | color

شکل کلی استفاده از خاصیت autocomplete بصورت زیر است :

<input type="text" autocomplete="on">
توضیح
Parameter شرح
on در این حالت قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم فعال است .
off در این حالت قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم غیر فعال است .
مقدار پیش فرض است .

خاصیت autofocus

خاصیت فوق برای یک کنترل تعیین می کند آیا کنترل مذکور در هنگام لود شدن صفحه فوکوس را بصورت اتوماتیک در اختیار بگیرد یا خیر .

این خاصیت یک مقدار Boolean است و در صورتیکه آن را در یک کنترل تعیین نمایید به محض لود شدن صفحه فوکوس در اختیار آن قرار می گیرد . این خاصیت در حال پیش فرض برای هیچ کنترلی در فرم فعال نیست .

شکل کلی استفاده از خاصیت autofocus بصورت زیر است :

<input type="text" autofocus>

خاصیت multiple

خاصیت multiple یک مقدار Boolean است و در صورتی که در تگ یک کنترل قرار داده شود کاربر می تواند بیش از یک مقدار در آن کنترل وارد نماید .

برای مثال در یک کنترل Email می توانید بیش از یک آدرس Email وارد نمایید .

خاصیت multiple ، فقط با کنترل از نوع email و file به کار می رود .

شکل کلی استفاده از خاصیت multiple بصورت زیر است :

<input type="file" multiple>

خاصیت max

خاصیت Max تعیین کننده بیشترین مقداریست که کاربر می تواند در فیلد های عددی یا تاریخ وارد نماید . مقادیر بیش از مقدار تعیین شده قبول نخواهند شد .

با استفاده همزمان از دو خاصیت max و min می توانید محدوده اعداد مجاز برای هر کنترل تعیین نمایید .

خاصیت max با کنترل های زیر به کار می رود :

number | date | time | range | month

<input type="number" max="value">

خاصیت min

خاصیت min تعیین کننده کمترین مقداریست که کاربر می تواند در فیلد های عددی یا تاریخ وارد نماید . مقادیر کمتر از مقدار تعیین شده قبول نخواهند شد .

با استفاده همزمان از دو خاصیت min و max می توانید محدوده اعداد مجاز برای هر کنترل تعیین نمایید .

خاصیت min با کنترل های زیر به کار می رود :

number | date | time | range | month

<input type="number" min="value">

خاصیت placeholder

خاصیت placeholder یک متن راهنما را برای کمک به کاربر جهت پر کردن کادر متن تعیین می کند . برای مثال یک کادر متن دارید که کاربر بایستی نام خود را در آن وارد کند . می توانید یک متن مثل "Name" را توسط این خاصیت تعیین کرده و کاربر با مشاهده آن راهنمایی شود . با شروع تایپ کردن کاربر در کادر متن ، متن راهنما به صورت خودکار پاک می شود :

خاصیت placeholder با کنترل های زیر به کار می رود .

text | search | url | email | password

<input type="text" placeholder="متن مورد نظر">

خاصیت step

خاصیت step برای یک کنترل input گام افزایش و یا کاهش مقدار آن یا به عبارت دیگر اعداد مجاز قابل قبول جهت وارد کردن در کنترل را تعیین می کند . برای مثال اگر مقدار این خاصیت را برای کنترلی "3" = step تعیین نمایید ، مقادیر مجاز برای وارد کردن در آن عبارتند از : ..., 3- , 0 , 3 , 6 , ... و یا به عبارت دیگر مضارب 3 . هر مقداری به غیر از مضرب Step غیر قابل قبول خواهد بود .

خاصیت step با کنترل های زیر به کار می رود .

number | range | month | date | time

از خاصیت step می توانید همراه با خواص min و max برای تعیین محدوده مجاز اعداد وارد شده در یک کنترل استفاده نمایید .

<input type="text" step="number">