رويدادهای HTML

اچ تی ام ال

رويدادهای HTML

رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک عنصر ، دابل کليک ، فشردن دکمه خاص و ... ) تحريک شده و باعث اجرای دستور يا دستورات تعيين شده برای آن اتفاق خاص می شوند .

هر عنصر مجموعه از رويدادهای مختص به خود دارد که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعيين و مقدار دهی کرد . معمولا يک رويداد ، تابع يا اسکريپتی را اجرا يا فراخوانی می کند .

انواع مختلف رويدادها به شرح زير هستند :

رويدادهای پنجره ( فايل )

اين رويدادها فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند

نام رويداد شرح
onload رويدادی است که در هنگام لود شدن ( بار گذاری ) صفحه تحريک می شود .
onunload رويدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) تحريک می شود .

رويدادهای عناصر فرم

اين رويدادها فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

نام رويداد شرح
onchange در هنگام تغيير وضعيت يک کنترل تحريک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغيير متن درون آن تحريک می شود .
onsubmit در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحريک می شود .
onreset در هنگام فشردن دکمه فرمان reset و پاک شدن اطلاعات کليه کنترل های فرم تحريک می شود .
onselect در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحريک می شود .
onblur در هنگام از دست دادن فوکوس * کنترل تحريک می شود .
onfocus در هنگامي که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحريک می شود .

رويدادهای موس

رويدادهای صفحه کليد در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

نام رويداد شرح
onclick اين رويداد در هنگام کليک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .
ondblclick اين رويداد در هنگام دابل کليک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmousedown اين رويداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmoouseover اين رويداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmouseout اين رويداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmouseup اين رويداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .

رويدادهای صفحه کليد

رويدادهای صفحه کليد در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

نام رويداد شرح
onkeydown رويدادی که در هنگام فشردن يک کليد بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeypress رويدادی که در هنگام فشردن و رها کردن يک کليد بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeyup رويدادی که در هنگام رها کردن يک کليد فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .

رويداد onafterprint

رویداد onafterprint ، پس از اینکه کاربر صفحه را برای پرینت آماده کرده و پنجره پرینت مرورگر باز می شود ، اجرا می شود. می توان دستور یا دستوراتی را تعیین نموده و در قالب یک اسکریپت قرار داد ، تا در هنگام اجرای این رویداد، انجام شوند .

این رویداد تنها در تگ < body> قابل تعیین می باشد

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body onafterprint="shoMsg()">
</body>
</html>

رويداد onbeforeprint

رویداد onbeforeprint ، پس از اینکه کاربر صفحه را برای پرینت آماده کرده و قبل از باز شدن پنجره پرینت مرورگر ، اجرا می شود . می توان دستور یا دستوراتی را تعیین نموده و در قالب یک اسکریپت قرار داد ، تا در هنگام اجرای این رویداد، انجام شوند .

این رویداد تنها در تگ < body> قابل تعیین می باشد

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body onbeforeprint="shoMsg()">
</body>
</html>

رويداد onresize

رویداد onresize ، زمانی که کاربر اندازه پنجره مرورگر را بزرگ یا کوچک نماید ، اجرا می شود . از این رویداد می توان برای تعیین دستور یا دستوراتی استفاده کرد ، که میخاهیم در صورت تغییر اندازه پنجره مرورگر توسط کاربر ، اجرا شوند .

این رویداد تنها در تگ < body> قابل تعیین می باشد

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body onresize="shoMsg()">
</body>
</html>