تقسيم بندی صفحه و متن در Html

اچ تی ام ال

تقسيم بندی صفحه و متن در Html

تگ <span> :

از تگ < span > برای تقسيم بندی متن يک پاراگراف به قطعات مجزا استفاده می شود ، که می توان به هر قسمت ويژگی ها و style متفاوتی را اعمال کرد . متن مورد نظر برای هر قسمت در بين تگ باز و بسته < span > قرار می گيرد .

برای مثال می خواهيد بخشی از يک پاراگراف به رنگ سبز باشد . در اين حالت بخش مورد نظر را در يک < span > قرار داده و خاصيت color آن را در قسمت style به رنگ سبز تعيين می کنيم .

پارگراف زير دارای چندين قسمت مختلف با خصوصيات متفاوت است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
This is a paragraph that
<br>
<span style="color:green"> This part is green </span>
<br>
<span style="color:blue"> This part is blue </span>
<br>
</p>
</body>
</html>
پیش نمایش

تگ <div> :

اين تگ يک قسمت و ناحيه مجزا را بر روی صفحه تعيين می کند . از اين تگ معمولا برای تقسيم بندی فضای صفحه به نواحی مجزا استفاده می شود و بيشتر تگ های HTML را می توان درون تگ < div > به کار برد .

معمولا مرورگرها يک خط در ابتدا و انتهای div با ساير متون و عناصر ديگر صفحه ايجاد می کنند و نوشته به ابتدای سطر بعدی انتقال می يابد .

در مثال زير بخشی از صفحه توسط يک تگ < div > از ساير صفحه جدا شده است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<p>
<p style="color:green"> This is paragraph one </p>
<div style="color:blue"> This part is a div </div>
<p style="color:red"> This is another paragraph </p>
</body>
</html>
پیش نمایش