اسکریپت ها در Html

اچ تی ام ال

اسکریپت ها در Html

از تگ < script > برای قرار دادن يک اسکريپت ( برنامه های نوشته شده توسط زبان های برنامه نويسی اسکريپتی مثل Java Script , VB Script ) درون صفحات HTML استفاده می شود . مجموعه دستورات برنامه مورد نظر بين تگ باز و بسته < script > قرار بگيرند .

برای دريافت اطلاعات بيشتر و آموزش برنامه نويسی به زبان های اسکريپتی به بخش آموزش VB Script و Java Script برويد . در اين قسمت ما به بررسی قرار دادن اسکريپت ها در صفحات HTML و خصوصيات تگ Script می پردازيم و به آموزش اسکريپت نويسی کاری نداريم .

محل قرار دادن تگ < script > :

تگ های اسکريپت را می توان در درون بخش < body > صفحه HTML و يا در قسمت < head > قرار داد . تگ هايی که در قسمت < body > قرار بگيرند ، به محض اجرای صفحات اجرا شده و اثر خود را نمايش می دهند . ولی اسکريپت هايی که در بخش < head > قرار بگيرند ، تا زمانی که توسط کاربر فراخوانی نشده و يا رويداد در نظر گرفته شده برای اجرای آنها اتفاق نيفتد ، اجرا نخواهند شد .

اسکريپت زير به محض اجرای صفحه اجرا شده و پيغام زير را نمايش می دهد :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(" This is an Script ... ! ")
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش

می توان يک اسکريپت را در يک فايل خارجی ( برای مثال يک فايل با پسوند js برای Java Script ) ايجاد کرده و سپس توسط يک تگ < script > و خاصيت src در بخش head يا body به آن اسکريپت پيوند ايجاد کرد :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
<script type="text/javascript" src="DatoosTech.com/js/htmljs.js">
</head>
<body>
</body>
</html>

نحوه مديريت مرورگرهای قديمی در برخورد با تگ های < script > :

برخی از مرورگرهای قديمی تگ < script > را نمي شناسند و باعث می شوند تا متن دستورات اسکريپت ها را ، همانند متن ساده بر روی صفحه نمايش دهند . برای جلوگيری از اين مسئله و مخفی کردن تگ های اسکريپت از ديد مرورگرهای قديمی ، تگ < script > را در درون يک comment ( توضيح ) به صورت زير قرار می دهيم . مرورگرهای جديد به صورت هوشمند ، متن درون commnet ها را بررسی کرده و چنانجه حاوی دستورات اسکريپتی باشند ، آنها را اجرا می کنند .

Script زير را با قرار دادن بين علامت های توضيح comment ، از ديد مرورگرهای قديمی مخفی کرده ايم . چنانچه در بخش خروجی ، خروجی درستی نداريد ، ورژن مرورگر خود را عوض کنيد چون خيلی قديمی است !!! .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
<script type="text/javascript">
<!--document.write(" This is not suitable for old browsers ")//-->
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
خواص مهم تگ script
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
type text/javascript
text/ecmascript
text/vbscript
applicattion/javascript
applicattion/ecmascript
applicattion/vbscript
text/VB
text/C#
text/J#
نوع و زبان برنامه نويسی اسکريپت را مشخص می کند که می تواند يکی از حالت های زير باشد :
texxt/javascript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی javascript .
text/ecmascript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی ecmascript .
text/vbscript : از نوع متن و زبان برنامه نويسی vbscript .
applicattion/javascript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی javascript .
applicattion/ecmascript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی ecmascript .
applicattion/vbscript : از نوع برنامه کاربردی و زبان برنامه نويسی vbscript .
حالت های زير فقط برای صفحات سرور سايدی ( مثل ASP و PHP ) است :
text/VB : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي Visual Basic .
text/C# : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسي Visual C# .
text/J# : از نوع برنامه متن و زبان برنامه نويسی Visual J# .
charset charset نحوه کد گذاري و ترجمه کاراکترها را در اسکريپت مشخص می کند .
defer defer مشخص می کند که اسکريپت هيچ محتوای جديدی را در صفحه ايجاد نخواهد کرد و مرورگر بايد صفحه را با همان فرمت و کد اصلی اجرا کند .
language javascript
vbscript
ecmascript
live script
زبان برنامه نويسی اسکريپت را تعيين می کند ، که می تواند يکی از زبان های زير باشد :
javascript
vbscript
ecmascript
live script
src URL
مسير فايل
مسير کامل فايلی که دستورات اسکريپت در آن قرار دارد را مشخص می کند . اين خاصيت در هنگام استفاده از يک فايل خارجی و پيوند آن به صفحه استفاده می شود .

تگ <noscript> :

اين تگ برای نمايش يک متن هشدار يا جايگزين ، در صورتی که اسکريپت قبل از آن اجرا نشده باشد ، به کار می رود . اين حالت در مورد مرورگرهايی که تگ < script > را می شناسند ، ولی قادر به اجرای دستورات موجود در آن نيستند به کار می رود ، که در اين صورت متن درون تگ < noscript > را نمايش خواهد داد .

چنانچه مرورگر موفق به اجرای اسکريپت شود ، از تگ < noscript > به طور کامل چشم پوشی می کند .

تگ < noscript > بايد بلافاصله بعد از تگ < script > به کار رود .

در مثال زير يک اسکريپت ارائه شده که يک تگ < noscript > بلافاصله بعد ازآن قرار داده شده است . خروجی مثال زير بستگی به ورژن مرورگر شما دارد ... !

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write(" Hi every body . Welcome ! ")
</script>
<noscript type="text/javascript">
Your browser doesn`t support javascript
</noscript>
</body>
</html>
پیش نمایش

در مثال بالا اگر مرورگر جاوا اسکریپ را پشتیبانی کند (Hi every body . Welcome !) نمایش میدهد اما اگر پشتیبانی نکند (Your browser doesn`t support javascript) نمایش می دهد .