آدرس های اینترنتی (url)

اچ تی ام ال

آدرس های اینترنتی (url)

يک URL مخفف عبارت ( Uniform Resource Locator ) برای آدرس دهی يک فايل يا سند در اينترنت مورد استفاده قرار می گيرد . شکل کلی يک آدرس اينترنتی به صورت زير است :

Scheme://host.domain:port/path/filename
http://www.DatoosTech.com/HTML/urls.html

هر يک از قسمت های مختلف آدرس اينترنتی را در جدول زير شرح می دهيم :

قسمت شرح قسمت
Scheme اين قسمت نوع سرويس اینترنتی را مشخص می کند ، که متداولترين آنها http است .
Host معرف ميزبان دامنه ( domain ) است ک پيش فرض آن WWW است .
Domain معرف نام دامين ( دامنه ) اينترنتی است که در اينترنت يک آدرس منحصر به فرد محسوب می شود . 
Port شماره پرت ميزبان وب سايت را معرفی می کند که معمولا اين قسمت حذف شده و نمايش داده نمی شود . پرت پيش فرض برای ميزبان 80 است .
Path مسير داخلی فايل را بر روی حافظه سرور تعيين می کند .
Filename نام فايلی است که مرورگر در حال حاضر در حال نمايش دادن آن است .