تصاویر در html

اچ تی ام ال

تصاویر در html

تگ <img> :

تگ < img> یک تصویر در صفحه HTML تعریف می کند.

تگ < img> دو خصوصیت الزامی دارد که شامل: src و alt است.

از لحاظ فنی تصاویر داخل سند HTML قرار داده نمی شوند، بلکه تصاویر به سند HTML لینک می شوند. تگ < img> فضایی برای نمایش تصویر ایجاد می کند.

برای لینک کردن یک تصویر به آسانی می توان تگ < img> را در تگ < a> قرار داد.

<img src="آدرس تصویر">

در تگ < img > با خاصيت src به مکان فايل عکسی که قرار است نمايش داده شود اشاره می کنيم . تصاوير HTML در مکانی غير از صفحه اصلی ذخيره شده و در هنگام نمايش صفحه از مبدا ، فراخوانی می شوند .

با استفاده از خاصيت alt تگ < img > می توان از قبل يک متن جايگزين تعيين کرد ، که چنانچه مرورگر به هر دليلي نتوانست عکس را نمايش دهد ، به جای آن متن جايگزين را نشان دهد . متن جايگزين می تواند شامل توضيحی راجع به عکس اصلی باشد .

<img src="آدرس تصویر" alt="متن">
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<img src="../images/html.png" alt="این یک متن جایگزین است">
</body>
</html>
پیش نمایش