آشنایی با Razor

ای اس پی دات نت

آشنایی با Razor

صفحات وب ASP.NET از نشانه گذاری Razor با کد C# یا VB استفاده می کنند.


نشانه گذار Razor

Razor یک نحوه نشانه گذاری ساده برای قرار دادن کد سرور ( C# یا VB) در صفحات وب ASP.NET است.

مثال

  
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8" />
   <title>Web Pages Demo</title>
</head>
<body>
   <h1>Hello Web Pages</h1> 
   <p>The time is @DateTime.Now</p>
</body>
</html>
          
        

نحوه استفاده از Razor با C#

 • بلوک های کد C# در @{...} قرار می گیرند.
 • عبارات درون خطی (متغیرها یا توابع) با علامت @ شروع می شوند.
 • کد ها با semicolon (;) تمام می شوند.
 • متغیرها با کلید واژه var بیان می شوند.
 • رشته ها با علامت نقل قول (" ") محصور می شوند.
 • کد C# حساس به حروف بزرگ و کوچک است.
 • فایل های C# دارای پسوند .cshtml هستند.

مثال

  

<!-- Single statement block -->
@{ var myMessage = "Hello World"; }

<!-- Inline expression or variable -->
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p> 

<!-- Multi-statement block -->
@{
var greeting = "Welcome to our site!";
var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
var greetingMessage = greeting + " Today is: " + weekDay;
}
<p>The greeting is: @greetingMessage</p>