فرم ها در html

اچ تی ام ال

فرم ها در html

يک فرم HTML ، فضايی است که می تواند کنترل های مختلف را در خود جای دهد .

کنترل های HTML ، ابزارهايي هستند که کاربر را قادر می سازند تا داده های خود را از طريق کادرهای متنی ( TextBox ) ، ليست های بازشو ( Drop-Down Lists ) ، دکمه های گزينشی ( CheckBox ) و ... در فرم وارد کرده و سپس آنها را به مقصد ارسال کند .

يک فرم با تگ < form > ايجاد شده و ساير کنترل های درون آن تعريف می شوند . برای ارسال اطلاعات يک فرم ، بايد دکمه فرمان Submit درون آن ايجاد کرد که با کليک بر روی آن ، اطلاعات فرم ارسال خواهد شد .

نکته : کنترل های درون فرم های HTML ، توسط تگ < input > ايجاد می شوند که در اداامه این آموزش به آن می پردازیم.

خواص مهم تگ form
نام خاصيت نوع خاصيت شرح
action URL
مسير فايل
آدرس مقصدی است که در هنگام کليک بر روی دکمه Submit فرم اطلاعات خود را به آنجا ارسال می کند.
accept  
يک ليست از مجموعه قابل قبول برای اين فرم است ، که سرور پردازش کننده فرم آنها را قبول می کند .هر يک از اين مقادير به وسيله يک کاما از هم جدا می شوند .
accept - charset char list
ليست کاراکترها
ليست مجموعه کاراکترهای مجاز برای اين فرم است که هر کدام توسط يک کاما از هم جدا می شوند .
enctype Mime Type
نوع داده ای
روش استاندارد کدينگ اطلاعات فرم را جهت ارسال تعيين می کند .
method post
get
متد Http مورد استفاده برای ارسال اطلاعات فرم به مقصد را مشخص می کند ، که می تواند 2 حالت زير را داشته باشد :
get : اين متد محتويات کنترل های فرم را به صورت زير ارسال می کند . منظور از URL آدرس صفحه مقصد است :

URL ? نام کنترل2 = مقدار 2 & نام کنترل 1 = مقدار 1 & ... .

نکته : چنانچه مقادير کنترل های فرم شامل کاراکترهايی غير از کاراکترهای کد اسکی بوده يا طول آنها بيش از 100 کلمه باشد ، بايد از روش post برای ارسال اطلاعات فرم استفاده کرد .
post : اين روش اطلاعات کنترل های فرم را به صورت پک کامل به آدرس مقصد ارسال می کند .
name name
نام
يک نام منحصر به فرد برای فرم در صفحه تعيين می کند .
target _blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است:
- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد .
- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد .
-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد .
-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .

در مثال زير يک فرم حاوی 2 کادر متن و يک دکمه فرمان Submit طراحی شده است :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<form action="temp.html">
<input type="text">
<input type="text">
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
پیش نمایش