ایجاد لینک در html

اچ تی ام ال

ایجاد لینک در html

از لينک ها در HTML ، برای پيوند به يک صفحه ديگر در هر جای وب ، پيوند به نقطه يا مکانی در داخل همان صفحه يا صفحه ديگر و يا يک فايل خارجی مثل عکس ،موسيقی ، فيلم و ... به سند وب استفاده می شود . شکل کلی ايجاد يک پيوند در (HyperLink) در HTML به صورت زير است :

تگ <a> :

<a href="http://DatoosTech.com"> محتویات </a>

خاصيت href که از نوع URL است برای تعيين مقصد پيوند به کار می رود .اين خاصيت شامل آدرس صفحه يا فايلی است که با کليک بر روی آن پيوند باز خواهد شد . متن عنوان ، متنی است رنگی و خط زير دار که نشان دهنده پيوند است .

target : نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است :

- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد .

- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد .

-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد .

-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<a href="http://DatoosTech.com"> این یک نمونه لینک است </a>
<br>
<a href="http://DatoosTech.com" target="_blank"> لینکی که در صفحه جدید باز می شود </a>
</body>
</html>
پیش نمایش

هر محتویاتی داخل تگ a قرار بگیرد لینک می شود حتی می توان داخل تگ a از تگ های دیگر هم استفاده کرد در مثال زیر تگ p که پاراگراف را تشکیل می دهد را داخل تگ a قرار داده و آن پاراگراف را تبدیل به لینک می کند

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<a href="http://DatoosTech.com" target="_blank">
<p>
متنی است که داخل تگ پاراگراف بوده و تگ داخل تگ لینک قرار گرفته که به لینک تبدیل شده است
</p>
</a>
</body>
</html>
پیش نمایش

در مثال زیر یک عکس به لینک تبدیل شده در حقیقت یک تگ عکس داخل تگ a قرار گرفته

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<a href="http://DatoosTech.com" target="_blank">
<img src="../images/html.png">
</a>
</body>
</html>
پیش نمایش