مقدمه html

اچ تی ام ال

مقدمه html

معرفی زبان HTML :

عبارت HTML مخفف (Hyper Text Markup Language) است .

Html زبان استاندارد طراحی صفحات وب است و کليه کدهای صفحه اعم از طرف سرور و طرف مشتری در نهايت به کدهای HTML تبديل شده و توسط مرورگر نمايش داده می شوند.

HTML یک زبان نشانه گذاری است ، به اين معنی که بخش های مختلف توسط اجزايی به نام تگ از هم جدا شده ، که هر کدام دارای کاربرد و خواص مربوط خود هستند . اين تگ ها به مرورگر اعلام می کنند که هر بخش از صفحه چه نوع عنصری است و بايد به چه صورت نمايش داده شود .

در يک صحفه HTML می توان انواع عناصر از قبيل متن ، تيتر ، عکس ، جدول و ... را قرار داد ، که برای هر عنصر بايد از تگ مربوط به آن استفاده کرد .

صفحات HTML فقط از کد ها که به صورت متن هستند تشکيل شده اند .

مفهوم تگ های HTML :

تگ های HTML برای نشانه گذاری محتويات صفحات به کار می روند و باعث می شوند که مرورگر بتواند تشخيص دهد هر بخش چه نوع عنصری است. هر تگ HTML ، يک بخش ابتدايی و يک بخش انتهايی دارد که هم نام بوده و به صورت استاندارد طبق شکل کلی زير به کار می روند :

<TagName> محتویات </TagName>

تگ ها کلمات کلیدی (نام تگ) هستند که بین دو براکت <> قرار میگیرند.

تگ ها معمولا به صورت جفت استفاده می شوند. اولین تگ را تگ آغاز و تگ دوم را تگ پایان می نامند. تگ پایان درست همانند تگ آغاز نوشته می شود و فقط یک " / " اضافه دارد.

خواص تگ های HTML :

هر تگ دارای مجموعه از خواص است که ويژگی های مختلف آنها را تعيين می کند . هر يک از اين خواص را می توان در درون تگ ابتدايي معرفی و مقدار دهی کرد .

تگ های HTML نسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس نيستند ، يعنی تگ های < b > با < B > برابر هستند .

هر تگ HTML محتویات درون خود را تحت تاثير قرار می دهد . برای مثال تگ < b > برای توپر کردن ( bold ) نوشته به کار می رود و چنانچه متنی بين تگ باز و بسته < b > قرار بگيرد ، توپر می شود .

<b> محتویات </b>

هر تگ محتوای متفاوتی را توصیف می کند.

از اولین روزهای وب تا کنون ورژن های مختلفی از HTML ایجاد شده است که لیست آن را در زیر می بینید :

ورژن
سال
HTML
1991
HTML 2.0
1995
HTML 3.2
1997
HTML 4.01
1999
XHTML
2000
HTML5
2014