اساتید آموزشگاه

دانشجویان عزیز ، اساتید آموزشگاه را بیشتر بشناسید .

مهندس خان باباخانی
مهندس خان باباخانی
مهندس عبداله زاده
مهندس عبداله زاده
مهندس یارقلی
مهندس یارقلی
مهندس اله وردی
مهندس اله وردی