منو

آشنایی با Razor(قسمت اول)

آشنایی با Razor
لیست جلسات
DatoosTech img Course

قسمت اول

آشنایی با Razor

DatoosTech img Course

قسمت دوم

نشانه گذار Razor

DatoosTech img Course

قسمت سوم

نحوه نوشتار Razor

DatoosTech img Course

قسمت چهارم

متغیر های #C در Razor

مطالب این جلسه

صفحات وب ASP.NET از نشانه گذاری Razor با کد C# یا VB استفاده می کنند.


نشانه گذار Razor

Razor یک نحوه نشانه گذاری ساده برای قرار دادن کد سرور ( C# یا VB) در صفحات وب ASP.NET است.

مثال

  
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="utf-8" />
   <title>Web Pages Demo</title>
</head>
<body>
   <h1>Hello Web Pages</h1> 
   <p>The time is @DateTime.Now</p>
</body>
</html>
          
        

نحوه استفاده از Razor با C#

 • بلوک های کد C# در @{...} قرار می گیرند.
 • عبارات درون خطی (متغیرها یا توابع) با علامت @ شروع می شوند.
 • کد ها با semicolon (;) تمام می شوند.
 • متغیرها با کلید واژه var بیان می شوند.
 • رشته ها با علامت نقل قول (" ") محصور می شوند.
 • کد C# حساس به حروف بزرگ و کوچک است.
 • فایل های C# دارای پسوند .cshtml هستند.

مثال

  

<!-- Single statement block -->
@{ var myMessage = "Hello World"; }

<!-- Inline expression or variable -->
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p> 

<!-- Multi-statement block -->
@{
var greeting = "Welcome to our site!";
var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
var greetingMessage = greeting + " Today is: " + weekDay;
}
<p>The greeting is: @greetingMessage</p>